ĐĂNG KÝ

Lưu Ý: Sử dụng email chính chủ sẽ an toàn cho tài khoản của bạn.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại heromc.net và không sử dụng ở bất kỳ website khác.

IP: Giới hạn đăng ký tài khoản HeroMC từ địa chỉ IP của bạn trong ngày.

4.1/5 - (2152 bình chọn)